วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา

                                  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร


               ขอเชิญผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2559
                 วันที่ 13-14 มิถุนายน  2559 ณ ห้องประชุมต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

การบริจาคโลหิต

                                                งานสวัสดิการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

                  ขอเชิญผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องใน
    วันแม่แห่งชาติ  วันที่ 1 มิถุนายน  2559 ณ ห้องประชุมต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร