วิสัยทัศน์

                                                                   วิสัยทัศน์(Vision)

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพ อนามัยและสวัสดิการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น