พันธกิจ

                                                                    พันธกิจ(Mission)

                               1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในงานที่รับผิดชอบ
                               2. ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ
                               3. สร้างเสริมสุขลักษณะของโรงอาหารให้สะอาดและปลอดภัย
                               4. ปฎิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น